Dzień Patrona

    HOME --> ZESTAW 1

Miniaturki 2011 - Dzień Patrona


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.
Przykładowe zadania pochodzą z „Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012”,
z zestawów przygotowanych przez CKE i OKE oraz arkuszy diagnostycznych CKE z 2011 i 2012 r.

Zadanie 1.
Podczas lekcji uczniowie zapisali równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków:

 I. Na2O + H2O --> 2NaOHIII. K2O + H2O --> 2KOH
II. CaO + H2O --> Ca(OH)2IV. MgO + H2O --> Mg(OH)2

Wiedząc, że masy atomowe wynoszą: MNa = 23 u, MCa = 40 u, MK = 39 u, MMg = 24 u, MO = 16 u, MH = 1 u, wybierz reakcję, w której otrzymujemy

1. największą masę produktu na jedną cząsteczkę wody.

A. I B. II C. III D. IV

2. najmniejszą masę produktu na jedną cząsteczkę wody.

A. I B. II C. III D. IV


Zadanie 2.
Kiedy przecina się piłą ręczną duży drewniany bal na dwie części, zarówno piła, jak i drewno ulegają ogrzaniu.
Czy w tej sytuacji dochodzi do reakcji chemicznej, czy jest to zjawisko fizyczne?
Wybierz prawidłową odpowiedź z pierwszej kolumny oraz jej prawidłowe uzasadnienie z trzeciej kolumny.

1. Jest to reakcja chemicznaponieważA. z jednego substratu powstają dwa produkty reakcji i wydziela się ciepło.
2. Jest to zjawisko fizyczneB. nie powstają nowe substancje, mimo że wydziela się ciepło.

Informacje do zadań 3. i 4.
Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego.

Zadanie 3
Które z poniżej wymienionych właściwości pierwiastków można odczytać z podanego fragmentu układu okresowego? Wybierz T (tak), jeśli daną właściwość można odczytać, lub N (nie) – jeśli nie można jej odczytać.

Liczbę powłok elektronowych w atomie pierwiastka.TN
Liczbę protonów w jądrze atomu pierwiastka.TN

Zadanie 4
Poniżej podano symbole czterech jąder atomowych pewnych pierwiastków.

Którymi numerami oznaczono izotopy tego samego pierwiastka? Wybierz odpowiedź spośród podanych poniżej.
A. I i IVB. III i IVC. II i IVD. II i III


Informacje do zadań 5. i 6.
Na wykresach przedstawiono rozpuszczalność dwóch soli w wodzie w zależności od temperatury.

wykres rozpuszczalności soli

Zadanie 5
Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

Stężenie procentowe nasyconego roztworu CuSO4 w temperaturze 30 °C jest równe
A. 10% B. 15% C. 20% D. 25%

Zadanie 6.
Do 200 g wody dodano 340 g saletry potasowej KNO3. Otrzymany roztwór o temperaturze 80 °C oziębiono do temperatury 60 °C.
Ile gramów KNO3 wykrystalizowało po oziębieniu roztworu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 60 g B. 110 g C. 120 g D. 230 g


Zadanie 7
Które zdanie dotyczące węglowodorów jest prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Etan należy do szeregu homologicznego alkanów.
B. Cząsteczka etenu zawiera jedno wiązanie potrójne.
C. Etyn spala się całkowicie do tlenku węgla(II) i wody.
D. Etyn reaguje z wodą bromową, powodując wytrącenie osadu.


Zadanie 8
Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

układ okresowy

W tabeli zapisano skład atomów dwóch pierwiastków.

układ okresowy

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając odpowiedzi spośród podanych.
8.1.
Pierwiastek X to A / B, a pierwiastek Y to C / D.

	A.wapń   B.sód   C.azot   D.fosfor

8.2. Pierwiastek X przyjmuje w związkach maksymalną wartościowość równą A / B, a pierwiastek Y równą C / D.

	A.I     B.II    C.III    D.V


Zadanie 9
Metale łączą się z niemetalami zwykle za pomocą wiązania jonowego, a niemetale z niemetalami za pomocą wiązania atomowego (kowalencyjnego).
Wzory związków chemicznych:
A. NaCl
B. HCl
Przyporządkuj do opisów wiązań wzory cząsteczek związków chemicznych A lub B.
Wybierz z poniższej tabeli właściwe odpowiedzi.

W cząsteczkach tego związku atomy pierwiastków łączą się za pomocą wspólnych par elektronów.AB
Aniony i kationy powstałe z atomów pierwiastków tworzących ten związek przyciągają się,
ponieważ mają ładunki elektryczne przeciwnych znaków.
AB

Zadanie 10
Dziadek Magdy cierpi na nadkwaśność, czyli nadmierne wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Używa leku, w którego skład wchodzą:

– fosforan glinu
– olejek miętowy
– woda.

Substancją powodującą zmniejszenie stężenia kwasu solnego jest nierozpuszczalny w wodzie fosforan glinu.
Na opakowaniu leku zapisano następującą informację: „Przed użyciem wstrząsnąć butelką.”
Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Butelką z lekiem należy wstrząsnąć, aby

A. ułatwić wchłanianie leku w przewodzie pokarmowym.
B. fosforan glinu i olejek miętowy rozpuściły się w wodzie.
C. olejek miętowy wszedł w reakcję chemiczną z fosforanem glinu.
D. wymieszać składniki leku, które rozdzieliły się pod wpływem siły ciężkości.


Informacje do zadań 11. i 12.
W celu zbadania właściwości kwasu etanowego (octowego) przeprowadzono cztery doświad-czenia, których przebieg zilustrowano na poniższych schematach. Probówkę IV ogrzano.

Zadanie 11
W której probówce otrzymano etanian etylu (octan etylu)? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

	A.I   B.II   C.III   D.IV

Zadanie 12
W której probówce nie zaszła reakcja chemiczna? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

	A.I   B.II   C.III   D.IV


Zadanie 13
Do trzech probówek, zawierających po 1 cm3 wody bromowej, wprowadzono:

probówka I metan,
probówka II eten,
probówka III etyn.

Probówki zakorkowano i lekko wstrząśnięto.
Oceń prawdziwość obserwacji i wniosku. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Odbarwienie wody bromowej nastąpiło tylko w probówce I.PF
Eten i etyn są węglowodorami nienasyconymi i przyłączają cząsteczkowy brom.PF

Zadanie 14

Na schemacie układu okresowego zaznaczono położenie siedmiu pierwiastków (1–7).
Które z podanych cech (od A do E) ma każdy z tych pierwiastków? Wstaw X w odpowiednie miejsce w tabeli według wzoru w pierwszej kolumnie.

A. Ten pierwiastek jest gazem szlachetnym.
B. Atom tego pierwiastka ma 6 elektronów walencyjnych.
C. W atomie tego pierwiastka elektrony są rozmieszczone na 6 powłokach.
D. Jądro atomowe tego pierwiastka ma 10 protonów.
E. Ten pierwiastek jest zawsze jednowartościowy


Zadanie 15
Poniżej wymieniono sposoby rozdzielania mieszanin oraz właściwości fizyczne, dzięki którym można te mieszaniny rozdzielić.
Sposoby rozdzielania mieszaniny:

I. za pomocą magnesu II. za pomocą rozdzielacza III. przez destylację

Właściwości fizyczne składników umożliwiające rozdzielenie składników mieszaniny:

A. różne temperatury wrzenia składników
B. właściwości magnetyczne składników
C. różne gęstości składników

Za pomocą którego sposobu i dzięki jakim właściwościom składników można rozdzielić poniższe mieszaniny?
(zaznacz krzyżykiem odpowiedzi)


Zadanie 16
Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H w taki sposób, aby zdania były prawdziwe.
1. Metan należy do węglowodorów A / B.
2. C / D są węglowodorami nasyconymi.
3. W cząsteczkach alkinów znajduje się jedno wiązanie E / F.
4. Węglowodory, które w swojej cząsteczce zawierają wiązanie podwójne lub potrójne, G / H manganianu(VII) potasu.

A. nasyconych B. nienasyconych
C. Alkany D. Alkeny
E. podwójne F. potrójne
G. odbarwiają roztwór     H. nie odbarwiają roztworu

Zadanie 17
Do trzech ponumerowanych probówek wprowadzono po kilka cm3 wody z dodatkiem kilku kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. Do pierwszej wrzucono maleńki kawałeczek sodu, do drugiej wstążkę magnezową, a do trzeciej kilka wiórków miedzianych. Obserwacje poczynione podczas wykonywania opisanych doświadczeń zebrano w poniższej tabeli.

Nr probówkiObserwacje
1Sód pływał po powierzchni wody, gwałtownie z nią reagując. Roztwór przyjął malinowe zabarwienie.
2Magnez reagował powoli z wodą, roztwór wokół wstążki magnezowej przyjmował malinowe zabarwienie.
3Nie zaobserwowano oznak przebiegu reakcji miedzi z wodą. Roztwór nie zabarwił się na kolor malinowy.

Oceń prawdziwość wniosków, jakie wyciągnięto na podstawie przeprowadzonego doświadczenia.

I. Metale różnią się aktywnością w stosunku do wody.    prawda fałsz
II. Aktywność metali w stosunku do wody maleje w szeregu: Cu, Mg, Na.    prawda fałsz
III. Spośród badanych metali najbardziej aktywnym w stosunku do wody jest sód.    prawda fałsz
IV. Wodorotlenek miedzi(II) można otrzymać w reakcji miedzi z wodą.    prawda fałsz

Zadanie 18
Pojazdy przewożące niebezpieczne substancje oznakowane są specjalnym numerem. Pierwsza cyfra tego numeru oznacza rodzaj niebezpiecznego materiału, druga i trzecia wskazują dodatkowe niebezpieczeństwo lub stopień zagrożenia. Znaczenie wybranych cyfr przedstawiono w poniższej tabeli. Podwojenie cyfry, np. 33, oznacza zwiększone zagrożenie.

Pierwsza cyfraDruga i trzecia cyfra
2 – gaz
3 – materiał ciekły zapalny
8 – materiał żrący
0 – brak dodatkowego zagrożenia
3 – łatwa zapalność
6 – toksyczność
8 – działanie żrące

Przyporządkuj numery zagrożenia A – D substancjom 18.1. – 18.3., wybierając z poniższej tabeli litery, którymi je oznaczono.
A. 336B. 23C. 88D. 30

18.1. metanol A B C D
18.2.kwas azotowy(V)ABCD
18.3.wodórABCD

Zadanie 19
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące jednego z izotopów pierwiastka X.

Pierwiastek XLiczba
atomowa
Liczba
masowa
Rozmieszczenie elektronów na powłokach
KLM
1531285

Odpowiedz na pytania 19.1. i 19.2. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
19.1. Ile elektronów walencyjnych znajduje się w atomie pierwiastka X?

	A.2   B.5   C.8   D.15

19.2. Ile neutronów zawiera jądro atomu pierwiastka X?

	A.8   B.15   C.16   D.31


Zadanie 20
Przeprowadzono doświadczenia zilustrowane rysunkami.

doświadczenia

Poniżej przedstawiono tabelę rozpuszczalności wybranych soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 25 °C.

tabela rozpuszczalności

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

We wszystkich probówkach wytrąciły się osady.PF
W probówce II powstał siarczek miedzi(II).PF

Zadanie 21
Związek, którego wzór pokazano poniżej, jest jednym ze składników olejku z kwiatów pomarańczy gorzkiej, stosowanego przy wyrobie perfum i innych kosmetyków.

wzór chemiczny

Do której z grup związków chemicznych należy ten związek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Kwasy karboksylowe.
B. Alkohole.
C. Aminy.
D. Alkany.


Zadanie 22
Podczas szkolenia, pracownik budowy został zapoznany z kartą charakterystyki pewnej substancji chemicznej. Fragment tej karty zamieszczono poniżej. Zwroty R oznaczają zagrożenia, a S – sposoby bezpiecznego obchodzenia się z tą substancją.

karta informacyjna

Czy opisana karta może odnosić się do poniższych substancji? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie).

Etyn (C2H2)TN
Azot (N2)TN

Zadanie 23
Uczeń ma przygotować 100 cm3 roztworu soli kuchennej o stężeniu 20 %. Gęstość takiego roztworu w temperaturze 20 °C wynosi 1,15 g/cm3. Otrzymany roztwór można przygotować różnymi sposobami.
Oceń, czy sposoby podane w tabeli są poprawne. Zaznacz T (tak), jeśli sposób jest poprawny lub N (nie) – jeśli jest niepoprawny.

Należy odważyć 23 g soli kuchennej i rozpuścić w 92 g wody.TN
Należy odważyć 20 g soli kuchennej i rozpuścić w 100 cm3 wody.TN

Zadanie 24
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było wykrycie obecności białka w serze.

schemat doświadczenia

Na powierzchni sera zaobserwowano pojawienie się żółtej barwy.
Wybierz odczynnik X, którego użyto do przeprowadzenia doświadczenia.

A. Roztwór kwasu chlorowodorowego.
B. Roztwór wodorotlenku sodu.
C. Stężony roztwór chlorku sodu.
D. Stężony roztwór kwasu azotowego(V).


ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zad 1.1 C Zad 7. A Zad 13 FP Zad 21 B
Zad 1.2 D Zad 8.1. BC Zad 18.1 A Zad 22 TN
Zad 2. 2B Zad 8.2 AD Zad 18.2 C Zad 23 TN
Zad 3. TT Zad 9 BA Zad 18.3 B Zad 24 D
Zad 4. C Zad 10 D Zad 19.1 B
Zad 5. C Zad 11 D Zad 19.2 C
Zad 6. C Zad 12 C Zad 20 PP

Zadanie 14


Zadanie 15


Zadanie 16

1. Metan należy do węglowodorów A / B.
2. C / D są węglowodorami nasyconymi.
3. W cząsteczkach alkinów znajduje się jedno wiązanie E / F.
4. Węglowodory, które w swojej cząsteczce zawierają wiązanie podwójne lub potrójne, G / H manganianu(VII) potasu.

A. nasyconych B. nienasyconych
C. Alkany D. Alkeny
E. podwójne F. potrójne
G. odbarwiają roztwór     H. nie odbarwiają roztworu

Zadanie 17

I. Metale różnią się aktywnością w stosunku do wody.    prawda fałsz
II. Aktywność metali w stosunku do wody maleje w szeregu: Cu, Mg, Na.    prawda fałsz
III. Spośród badanych metali najbardziej aktywnym w stosunku do wody jest sód.    prawda fałsz
IV. Wodorotlenek miedzi(II) można otrzymać w reakcji miedzi z wodą.    prawda fałsz

 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 37.0.2.
Ostatnia aktualizacja: 02 maja 2015 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *